Chính sách bảo mật FPCE privacy policy

Chính sách bảo mật FPCE privacy policy

Happy Trade
213 View
Like

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

1 What data the app is collecting about the user

We collect Name, avata and email

2 For what purposes is the app is using that data

We set up info fater for new user on our website , and allow they comment faster than they reg by their email , and set info manual

3 How the user may request that the data be deleted

For delete info , User can send email to tradeboxxnet@gmail.com with title : ” i want to delete my info”

 

1 – Chúng tôi cần tên , avata , và email

2 – Chúng tôi chỉ lưu 1 số thông tin cần thiết để bạn đăng nhập ngoài ra chúng tôi không lưu giữ và theo dõi hoạt động người dùng.

3 – Bạn có quyền yêu cầu xóa tài khoản bằng cách gửi email tới tradeboxxnet@gmail.com

CHIA SẺ:
Trả lời