2.5.8 – Kỹ thuật với các công cụ tự xây dựng ( tự nghiên cứu phát triển )

 

Một cách ngắn gọn: công cụ do con người nghĩ ra để phục vụ con người, bạn cũng có quyền làm điều đó. …

 

 

Chi tiết: chỉ đơn giản là bạn muốn gì

( Vẫn đang cập nhật )

CHIA SẺ:
Trả lời