Giấy Phép Aritox Số : 250520 / License of Aritox No.250520

Giấy Phép Aritox Số : 250520 / License of Aritox No.250520

Happy Trade
118 View
Like

Giấy Phép / License : Aritox

Số giấy phép / License No. : TB250520

Tên giao dịch / Trading name : Aritox

Tình trạng pháp lý / Legal status: Firm Inc

Trang chính thức / Home page : https://atirox.com

Địa chỉ liên hệ / Add: Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines
Số điện thoại / Phone Number : +60327112834
Số Fax: +60327112834
Ngày cấp phép / Date of Licensing : 20 tháng  8 năm 2020
Các dịch vụ / Service and products  : Nguồn giá / Price Board; Thông tin tài chính / finacial info ; lưu trữ thông tin kinh tế / ecomomic analystic info;

 

Phụ lục Trích cam kết bổ sung / Note: Additional commitment:

1 – Cam kết công bố thông tin đầy đủ và toàn diện / Give full info

2 – Mưu cầu lợi ích chân chính cho người dùng / Working for the benefits of the users

3 – Phát triển bền vững để bảo vệ người dùng. / Growing in logn term
4 – Hành xử công bằng, uy tín, văn minh / Conduct fair, prestigious, civilized

 

Cá nhân đại diện/ điều hành/ được ủy quyền/ chịu trách nhiệm / who is responsible

Số giấy phép / License No. : TB250520/1

Tên giao dịch / Trading name: SUPPORT DEPARTMENT

Tình trạng pháp lý / Legal status : Admin – các nhân ủy quyền
Địa chỉ liên hệ / Add : https://atirox.com/contacts/
Số điện thoại / Number: +60327112834

Email: support@atirox.com

CHIA SẺ:
Trả lời