menu
Hợp đồng dành cho khách hàng Weltrade

Hợp đồng dành cho khách hàng Weltrade

News Trading

News Trading
Like
511 View
 Hợp đồng chào hàng công khai

 

Công ty “Systemgates Capital Ltd”, sau đây gọi tắt là Công ty, cung cấp chuyển đổi tiền tệ trên thị trường tiền tệ Forex, cổ phiếu, chỉ sổ và kim loại CFD cho bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào (sau đây gọi tắt là Khách hàng) với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này (Offer).

Offer sẽ có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng mở và chuyển tiền vào tài khoản giao dịch hoặc chuyển tiền vào tài khoản Công ty để đảm bảo số tiền gửi nhỏ nhất.

 

Thuật ngữ

Lệnh là yêu cầu của Khách hàng với Công ty để mở hoặc đóng một ví trí khí đã đạt đến mức độ Lệnh.

Hợp động tiền tệ là cặp tiền tệ có sẵn để giao dịch.

Hợp đồng CFD là các hợp đồng cổ phiếu có sẵn để giao dịch trên hệ thống giao dịch của Công ty.

Cặp tiền tệ là đối tượng của giao dịch dựa trên sự thay đổi giá của một loại tiền tệ đối với một loại tiền tệ khác.

Công cụ tài chính là cặp tiền tệ có sẵn để giao dịch và các hợp đồng CFD.

Giao dịch nhóm là tập hợp các giao dịch khi chuyển từ loại tiền tệ cơ sở sang loại tiền tệ đã định giá và ngược lại.

Tình trạng khóa là tình trạng dài và ngắn của một khối lượng như nhau, được mở trên cùng một công cụ trên một tài khoản giao dịch.

Tình trạng mở là giao dịch mua (bán) không nằm trong hợp đồng bán (mua).

Giao dịch kỹ quỹ (Margin Trading) là thực hiện các giao dịch chênh với hợp đồng tiền tệ và (hoặc) các hợp đồng CFD dẫn đến khối lượng của tình trạng mở cao hơn biên độ dao động nhiều lần.

Lot là đơn vị giao dịch.

Due Diligence (Rà soát đặc biệt) là tập hợp các thủ tục đồng nhất của Khách hàng và thẩm định, đánh giá, những thủ tục đó.

Equity (Vốn chủ sở hữu) là tình trạng hiện tại của tài khoản. Được xác định bằng công thức: Tổng tài sản + Lãi tạm thời – Lỗ tạm thời.

Floating Profit/Loss (Lỗ lãi tạm thời) là lỗ/lãi không cố định theo tình trạng mở với tỷ giá hiện tại.

Free Margin (Số tiền có thể giao dịch tiếp) là số tiền trong tài khoản giao dịch có thể được dùng để mở các tình trạng mới. Được xác định bằng công thức: equity – margin.

Margin (số dư) là giá trị tiền tệ của tài khoản, được dùng như là tài sản đảm bảo để duy trì tình trạng mở bằng 0.5 % (khi đòn bẩy tiền gửi là 1:200) trên tổng số tiền của các trạng thái đang được mở.

Margin Level: Sức chịu đựng của tài khoản = Equity / Margin .

Stop Out (ngưng giao dịch) là một mức độ hạn định, nếu thấp hơn mức độ này thì các giao dịch đã định giá của Khách hàng sẽ bị khóa lại. Stop Out được tính theo công thức – (Equity / Margin * 100)%

Base Currency (Tiền Tê Gốc) – Loại tiền đứng đầu trong cặp tiền tệ. (ví dụ nếu tỷ lệ EUR / USD là 1.3283 thì một EUR trị giá 1.3283 USD).

Báo giá không chính xác được tạo ra bởi máy chủ như là kết quả của lỗi đường truyền dữ liệu; thường trông giống như một khoảng cách giá đáng kể; so với mức trước đây mà không có dấu hiệu của thị trường “nhanh”. MTrading có quyền tùy nghi, nhưng không phải là nghĩa vụ, để loại bỏ những lỗi như vậy từ cơ sở dữ liệu báo giá của mình.

Balance (Số dư) là tổng số tiền trên tài khoản giao dịch của khách hàng sau khi kết thúc tất cả các giao dịch.

Weltrade Station là phần mềm bản quyền thông mà các giao dịch thực hiện thông qua đó.

Spread là sự chênh lệch giữa mua và bán cặp ngoại tệ hoặc hợp đồng CFD tại thời điểm đó.

Storage, Swap là tiền rút hoặc bổ sung vào tài khoản giao dịch bảo lãnh của khách hàng hoặc người môi giới để kéo dài (chuyển giao) vị trí để ngày hôm sau. Từ thứ tư đến thứ năm hoán đổi (swap) được tính gấp ba lần.

Dealer là nhân viên của Công ty, là người xử lý các yêu cầu của Khách hàng.

Thời gian làm việc của Công ty đó là khi terminal của Công ty cung cấp các giao dịch theo các hợp đồng ngoại tệ chuẩn và các hợp đồng CFD chuẩn. Thời gian này kéo dài không nghỉ từ 00:00 thứ hai theo giờ EET đến 23:59 thứ sáu theo giờ EET. Từ 00:00 đến 00:05 theo giờ EET hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu việc tiến hành giao dịch sẽ bị giới hạn hoặc không có sẵn do các quy định báo giá kỹ thuật cụ thể vào đầu ngày làm việc. Tiếp nhận báo giá vào đầu phiên giao dịch trên các công cụ giao dịch giới hạn thời gian có thế bị chặn do việc thanh khoản không đầy đủ.

Giá mua (ASK) là giá mà Khách hàng sẵn sàng bán bán đồng tiền cơ bản trong giao dịch trao đổi với đồng tiền định giá.

Giá bán (BID) là giá mà Khách hàng sẵn sàng trả để mua đồng tiền cơ bản trong giao dịch trao đổi với đồng tiền định giá.

 

1. Cách thức thanh toán

1.1. Khi mở tài khoản trong vòng 90 ngày theo lịch giao dịch Khách hàng phải nạp số tiền tổi thiểu vào tài khoản giao dịch tùy thuộc vào loại tài khoản (số tiền gửi tối thiếu lúc đầu).

1.2. Công ty có quyền tiến hành quá trình đưa tài khoản giao dịch của Khách hàng với số dư nhỏ hơn 1 ( một) USD/EUR hoặc 75 ( bảy mươi lăm ) RUB, nếu khách hàng không hoạt động trên tài khoản này trong vòng ba tháng gần nhất. Khách hàng có quyền khôi phục lại tài khoản giao dịch này khi liên hệ dịch vụ trợ giúp của Công ty.

1.3. Khách hàng có quyền rút tiền từ tài khoản giao dịch nếu số tiền đó không phải là số tiền ký quỹ và không nhiều hơn số tiền hiện có trong tài khoản.

1.4. Khách hàng viết yêu cầu rút tiền ở dạng file mềm và gửi đến trang mạng của Công ty. Tất cả các yêu cầu sẽ nhận được mã số xác nhận và mã số này sẽ được gửi đến Khách hàng qua địa chỉ e-mail đã đăng ký. Công ty không chịu trách nhiệm nếu người khác đăng nhập vào hòm thư của Khách hàng và có được mã xác nhận đó. Khi nhận từ Khách hàng yêu cầu, số tiền được yêu cầu rút sẽ được trừ vào tài khoản giao dịch hoặc két tại ngân hàng của Khách hàng. Theo yêu cầu đã được chuyển đến Công ty sẽ không nhận khiếu nại và yêu cầu rút lại.

1.5. Việc chuyển tiền sẽ diễn ra trong 5 ngày ngân hàng làm việc tính từ ngày Công ty nhận được yêu cầu của Khách hàng. Dịch vụ đảm bảo an toàn của công ty có quyền giữ lại yêu cầu trong 10 ngày làm việc nếu đã báo trước cho khách hàng.

1.6. Khách hàng nhận được giấy chuyển tiền của Công ty với mục đích nạp tiền trên trang của công ty hoặc làm đơn yêu cầu điện tử rồi chuyển đến cho công ty bằng giao diện của trang mạng Công ty hoặc đơn bằng văn bản.

1.7. Khi chuyển tiền vào tài khoản, khách hàng sẽ sử dụng các số tài khoản tạm thời được nhận chỉ có trên trang của công ty vào ngày hoàn thành giao dịch. Số tài khoản tạm thời tồn tại trong vòng 24 giờ trước khi hoàn thành giao dịch. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho việc tiền của khách hàng được chuyển đến tài khoản theo số tài khoản ngân hàng khác với số tài khoản ngân hàng tạm thời, và không có trách nhiệm điều tra hoặc hủy giao dịch cũng như hoàn tiền lại cho khách hàng. Ghi hóa đơn bổ sung tiền gửi cũng như nhận số tài khoản tạm thời đều được tiến hành căn cứ theo các điều khoản của tài khoản của thương nhân tài chính vào ngày hoàn thành thanh toán.

1.8. Khách hàng phải chịu chi phí gửi và rút tiền.

1.9. Công ty có quyền từ chối yêu cầu rút tiền trong trường hợp có sự khác nhau giữa hệ thống thanh toán tiền gửi và rút tiền, và chỉ chập nhận xử lý yêu cầu nếu hệ thống thanh toán đã có việc gửi tiền. Trong trường hợp này lãi của giao dịch có thể chuyển vào hệ thống thanh toán không được sử dụng trong quá trình thanh toán lúc đầu (theo yêu cầu của Khách hàng), nhưng chỉ sau khi rút toàn bộ tiền gửi. Hệ thống thanh toán có thể thay đổi theo thỏa thuận trước đó của Công ty với Khách hàng.

1.10. Khi chuyển tiền trực tiếp tại ngân hàng (Bank Transfer) vào tài khoản giao dịch thì số tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của công ty. Khách hàng thực hiện chuyển tiền tại ngân hàng có quyền yêu cầu thanh toán theo thông tin của tài khoản mà đã nhận. Việc chuyển tiến này sẽ bị mất phí (phí chuyển tiền ngân hàng quốc tế).

1.11. Nếu Việc rút tiền từ tài khoản giao dịch hoặc safe được nạp bằng thẻ thanh toán, được thực hiện sớm hơn 30 ngày kể từ thời điểm nạp tiền, thì phòng bảo mật của công ty có quyền yêu cầu các bản scan màu hai mặt của thẻ thanh toán với chữ ký của chủ sở hữu ( chỉ cần nhìn rõ 6 kí tự đầu tiên và 4 kí tự cuối cùng của mã số thẻ, cũng như thời hạn hiệu lực, tên và họ của chủ sở hữu, CVV phải che đi) và hộ chiếu của chủ sở hữu thẻ để xác minh. Việc rút tiền có thể tiến hành sang thẻ thanh toán đã nạp tiền hoặc sang hệ thống thanh toán đã được thống nhất trước với Công ty.

1.12. Công ty có quyền từ chối yêu cầu rút tiền trong trường hợp Khách hàng có ý định đổi tiền từ hệ thống thanh toán này sang thế thống thanh toán khác.

1.13. Cấm sử dụng thẻ của người khác để chuyển tiền.

1.14. Công ty có quyền chấp nhận xử lý yêu cầu về việc rút lợi nhuận chỉ bằng chuyển khoản ngân hàng quốc tế vào tài khoản ngân hàng cá nhân của khách hàng với tổng lợi nhuận tương đương với hơn 10.000 USD cho tất cả các tài khoản giao dịch.

1.15. Khách hàng xác nhận rằng đã tìm hiểu các điều khoản của dịch vụ Yandex.Money Thanh toaan nhanh.

 

2. Trách nhiệm của Công ty và Khách hàng

2.1. Khách hàng sẽ được thông báo và đồng ý với việc Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho tình trạng việc làm hoặc mất việc của Khách hàng trong quá trình giao dịch trên thị trường ngoại hối. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của tài khoản giao dịch.

2.2. Công ty có quyền thay đổi Hợp đồng này, nếu thông báo trước ít nhất 2 ngày làm việc. cho Khách hàng về thay đổi này. Việc đăng tải các thông tin trên trang mạng trung tâm www.weltrade.vn ít nhất 3 ngày trước ngày thay đổi cũng được coi là thông báo.

2.3. Tất cả các quyền hạn và trách nhiệm của Công ty và Khách hàng là biên bản của hợp đồng dài hạn, cho đến khi Công ty nhận được thông báo của khách hàng về việc chấm dứt Hợp đồng này hoặc đóng tài khoản.

2.4. Công ty không chịu trách nhiệm cho việc liên quan đến chất lượng nguồn gốc của thông tin trên mạng Internet đến terminal của Khách hàng, cũng như có liên quan đến việc sử dụng thông tin và phần mềm diệt virut, cũng như giao diện các trang không liên quan đến công ty.

2.5. Khách hàng phải hiểu rằng: 
bất kỳ những khuyến cáo và thông tin liên quan đến thị trường mà Công ty, người đại diện hoặc bên thứ ba gửi đến Khách hàng đều không được coi là đề nghị hoàn thành giao dịch/giải quyết;

2.6. Khách hàng phải hiểu rằng:

·         a) Bất kỳ khoản thanh toán nào Khách hàng thực hiện theo mã thông tin mà Khách hàng nhận được sớm hơn 24h trước khi thanh toán hoặc căn cứ theo các mục không được ghi trên trang của công ty, và mã thông tin này khác với mã thông tin hiện có của công ty, thì Công ty không chịu trách nhiệm tìm, hủy hay hoàn trả số tiền đã thanh toán từ tài khoản của Khách hàng;

·         b) Bất kỳ hoạt động nào của Khách hàng hay bên thứ 3 (do lỗi của Khách hàng hoặc có sự tham gia của Khách hàng) làm bất ổn hoạt động, dịch vụ, trang thiết bị hoặc phần mềm của Công ty, đều có khả năng bị Công ty từ chối (dựa theo luật tư nhân) trong lúc bảo dưỡng tài khoản hiện tại của Khách hàng và hủy bỏ đơn hàng,chi trả toàn bộ số tiền hiện có trong tài khoản. Khách hàng phải báo trước cho Công ty nguyên nhân thực hiện theo các điều khoản đã quy định. Công ty cũng có quyền từ chối không cho Khách hàng tiếp tục đăng ký hoặc bảo dưỡng tài khoản mới.

2.7. Khách hàng xác nhận và cam đoan rằng:

·         – Khách hàng đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt, đã trưởng thành và tự chủ về tài chính;

·         – Khách hàng đang giao dịch trên thị trường Forex và CFD;

·         – những thông tin Khách hàng cung cấp cho Công ty đếu đúng sự thật. Tất cả những thông tin có thay đổi Khách hàng sẽ thông báo cho Công ty trong vòng 1 ngày kể tù ngày thay đổi.

·         – E-mail mà khách hàng đăng ký không phải là địa chỉ thư chung của Khách hàng với ai đó. Tất cả những thông báo, yêu cầu, đòi hỏi và thông tin được gửi từ địa chỉ ngày đếu phải được Khách hàng chứng thực.

2.8. Công ty có quyền yêu cầu kiểm tra định kỳ «Due Diligence», cũng như yêu cầu Khách hàng xác nhận những thông tin cá nhân về tài khoản trong lúc Khách hàng rút tiền. Công ty có quyền yêu cầu bản sao có công chứng các giấy tờ tùy thân và nơi ở của Khách hàng.

2.9. Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ tất cả giấy tờ, thông tin, đảm bảo đăng ký giấy tờ và thực hiện tất cả những yêu cầu mà Công ty xét thấy là cần thiết theo “Luật phòng, chống rửa tiền”.

2.10. Khi phát hiện Khách hàng sử dụng các địa chỉ e-mail khác nhau để đăng ký, Công ty có quyền hủy các đăng ký thêm này.

 

3. Về rủi ro của Khách hàng

3.1. Khách hàng phải hiểu nguy cơ thua lỗ trong kinh doanh có thể rất đáng kể. Khách hàng cần phân tích khả năng tài chính của mình trước khi thực hiện giao dịch.

3.2. Các khách hàng phải hiểu rằng có thể mất tất cả vốn ban đầu và vốn bổ sung quá trình giao dịch trên thị trường.

3.3. Khách hàng đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về các tổn thất của khách hàng: trực tiếp hoặc gián tiếp do sự hạn chế của chính phủ, hạn chế của các quy định về tiền tệ hoặc thị trường, đình chỉ kinh doanh, hoạt động quân sự hoặc các điều kiện khác thường được gọi là “bất khả kháng” và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

3.4. Khách hàng được thông báo về các rủi ro liên quan đến những đặc điểm hoạt động của hệ thống thương mại điện tử, các vấn đề với các nút giao tiếp trên Internet.

3.5. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro có liên quan đến việc lưu giữ thông tin truy cập vào tài khoản giao dịch và có trách nhiệm ngăn chặn người thứ ba truy cập vào các thiết bị giao dịch. Công ty không có trách nhiệm chịu các thiệt hại và các rủi ro có liên quan đến việc khôi phục lại truy cập vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, ngoài việc cung cấp các dữ liệu truy cập mới cho Khách hàng nếu Khách hàng xác định đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến chủ sở hữu thẻ.

 

4. Điều khoản kinh doanh

4.1. Khi sử dụng truy cập điện tử, Khách hàng có thể chỉ cần thực hiện các lệnh sau:

·         – MỞ – mở tài khoản;

·         – ĐÓNG – đóng tài khoản;

·         – Cài đặt (xóa, thay đổi) lệnh Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.
Bất kỳ lệnh truy cập khác đều không hợp lệ và đều bị tự động từ chối.

4.2. Các lệnh xác nhận cho trạng thái mở/ đóng không thể hủy, thay đổi hoặc rút lại.

4.3. Các giao dịch được thực hiện theo các giá Bid / Ask đề xuất cho Khách hàng. Những bảng giá này Khách hàng có thể tìm thấy ở cửa sổ mới của mục khách hàng trên terminal. Khách hàng trong suốt phiên giao dịch sẽ lựa chọn các giao dịch mong muốn và gửi yêu cầu về việc xác nhận giá của Đại lý. Công ty dành cho mình quyền tăng chênh lệch đã được đưa ra trong trường hợp biến động thị trường tăng và / hoặc tính thanh khoản thị trường chưa đủ.

4.4. Khi thay đổi giá trong quá trình thực hiện yêu cầu hoặc trong trường hợp tính biến động thị trường tăng cao, Đại lý có quyền cung cấp cho Khách hàng 1 bảng giá mới, trong trường hợp này, thời gian giải đáp của Đại lý có thể tăng đến lúc có giá xác định.

4.5. Đại lý có quyền từ chối yêu cầu của Khách hàng vể việc mở tài khoản nếu số tiền có thể giao dịch tiếp ít hơn số tiền đảm bảo duy trì thẻ.

4.6. Lệnh Limit và Take Profit được tính theo giá đặt hàng. Lệnh Ордера Stop và Stop Loss được tính theo giá thị trường tốt nhất có sẵn trong quá trình đảm bảo mức giá đặt hàng trên thị trường. Công ty có quyền không thực hiện theo giá đặt hàng, nếu tình hình của thị trường hiện tại không phù hợp với các điều khoản vào thời điểm thực thi. Công ty có quyền không thực hiện theo giá đặt hàng hoặc xem lại giá mở/đóng đơn hàng trong tick đầu tiên của phiên giao dịch, cũng như trong trường hợp lỗi kỹ thuật của các sàn giao dịch trong báo giá của các công cụ tài chính, hoặc trong trường hợp sự cố kỹ thuật khác.

4.7. Khi ký kết các hợp đồng thị trường CFD liên quan đến các chỉ số chứng khoán, lệnh Limit và Take Profit được tính theo giá thị trường tốt nhất có sẵn trong quá trình đảm bảo mức giá đặt hàng trên thị trường. Công ty có quyền không thực hiện theo giá đặt hàng, nếu tình hình của thị trường hiện tại không phù hợp với các điều khoản vào thời điểm thực thi.

4.8. Khách hàng không có quyền thay đổi hoặc xóa bỏ lệnh đang được thực hiện và lệnh đã bị hoãn, nếu giá cao bằng mức giá đặt hàng.

4.9. Đóng cưỡng bức các vị trí mở (Stop Out) trên tài khoản của khách hàng xảy ra khi đạt 5% (năm phần trăm) sức chịu của tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều hơn ba vị trí mở, Công ty có quyền đóng phần không có lợi nhuận nhất của chúng khi sức chịu của tài khoản lên đến 20% (hai mươi phần trăm) để tránh tài khoản bị âm trên thị trường biển động này.

4.10. Lý do của việc tạm dừng hoạt động của Công ty hoặc xem xét lại giao dịch cũ của Khách hàng là vấn đề của các nhà cung cấp dịch vụ Internet, hỏng đường truyền, hacker tấn công và các hành động bất hợp pháp khác đối với các máy chủ và các thiết bị của Công ty, các trường hợp bất khả kháng, cũng như việc tạm dừng giao dịch trên thị trường tài chính có ảnh hưởng tới các công cụ tài chính mà Công ty sử dụng.

4.11. Công ty có quyền chỉnh sửa (thay đổi) các giao dịch nếu phát hiện thấy có lỗi phần mềm trong vòng 5 phút của phiên giao dịch kể từ khi phát hiện ra lỗi. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ phải cung cấp ít nhất 2 nguồn giá độc lập trong lịch sử giao dịch.

4.12. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hoàn thành giao dịch khi sử dụng các chức năng bổ sung của terminal giao dịch của khách hàng, cũng như khi sử dụng Trailing Stop hoặc Expert Advisor. Những chức năng, cách thực hiện và đặc điểm của chúng phụ thuộc trực tiếp vào terminal giao dịch của khách hàng và không thể bị giám sát bởi các dịch vụ của Công ty.

4.13. Công ty có quyền thay đổi sự chênh lệchk, cũng như thông số Limit & mức độ Stop cho các đơn hàng của một số công cụ tài chính vào ban đêm, cũng như giai đoạn thị trường biến động nhỏ.

4.14. Công ty có quyền hủy bỏ đơn hàng trong thời gian ít hơn 2 phút.

4.15. Công ty có quyền tăng thông số Limit & Stop level cho các đơn hàng Forexx của công cụ đến 30 điểm khi các tin tức kinh tế quan trọng phát hành. Sự thay đổi mức độ có hiệu lực sau ít nhất 15 phút tính từ lúc tin tức được phát hành.

4.16. Công ty có quyền hủy bỏ đơn hàng và từ chối cung cấp dịch vụ trong trường hợp:

·         a) số lượng đơn hàng phần lớn là chính khối lượng của đơn hàng bị khóa bởi những đơn hàng đối ứng trong vòng chưa đến 2 phút;

·         b) Khách hàng có ý định mở/ đóng đơn giao dịch theo giá cũ/ giá không còn hiệu lực;

·         c) Khách hàng có ý định rút lãi bằng các hành động gian lận.

4.17. Công ty có quyền hủy đơn hàng mà khách hàng đã đặt nếu khách hàng không giao dịch trong vòng 3 tháng.

4.18. Công ty có quyền hạn chế số lượng các đơn hàng tối đa đang kích hoạt trên tài khoản của khách hàng.

4.19. Công ty có quyền giảm đòn bẩy tín dụng căn cứ theo tình hình hiện tại của thị trường và yêu cầu ký quỹ của nhà cung cấp thanh khoản.

4.20. Tổng số kết quả, cũng như các giao dịch hối đoái hoán đổi, tất cả các đơn đặt hàng đóng trên tài khoản Micro trên 1 tháng (hoặc trên 12 tháng đói với các loại tài khoản Premium, Pro, Zulutrade) có thể liên kết trong một đơn đặt hàng, cái mà được lưu trong lịch sử của tài khoản giao dịch. sau khi liên kết các đơn đặt hàng lại, các đơn đặt hàng nhỏ sẽ bị xóa khỏi lịch sử của tài khoản giao dịch.

4.21. Tài khoản giao dịch Micro thiết kế chủ yếu để dạy cách giao dịch trên thị trường ngoại hối và làm quen với các điều kiện giao dịch, chất lượng thực hiện đơn hàng của thị trường. Về vấn đề này, ở cấp độ giao dịch chuyên nghiệp, Công ty có quyền hạn chế hoạt động giao dịch trên loại tài khoản này và yêu cầu chuyển sang giao dịch trên tài khoản Premium, Pro, ZuluTrade. Chuyển tiền giữa các tài khoản đều không mất phí.

4.22. Số lượng tối đa các tài khoản giao dịch hiện tại không được lớn hơn 10 ( các tài khoản giao dịch đã bị xoá và đang lưu trữ không được tính ).

4.23. Công ty có quyền bù những phần âm của tài khoản khách hàng, phần âm được hình thành dựa trên các thao tác giao dịch của Khách hàng, nhờ vào số tiền trên các tài khoản khác của Khách hàng này, trong những trường hợp hủy cố gắng hủy bỏ các order và phần âm trên các tài khoản khác nhau.

 

5. Xem xét kháng cáo, khiếu nại và tranh chấp

5.1. Tất cả các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua đàm phán và thư từ. Yêu cầu của khách hàng sẽ được Công ty xem xét bằng văn bản và trả lời trong vòng không quá ba ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp.

5.2. Tất cả các ý kiến ở dạng văn bản của khách hàng được coi là chính thức nếu Khách hàng viết trên website của Công ty, hoặc gửi đến các e-mail của các dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Công ty hoặc qua đường bưu điện. Các ý kiến qua các phần mềm nói chuyện trực tuyến: ICQ và các phần mềm khác tương tự như vậy sẽ không được coi là chính thức.

5.3. Yêu cầu của Khách hàng phải có đầy đủ:

·         – Họ và tên;

·         – E-mail

·         – Số tài khoản;

·         – Thời gian xuất hiện mẫu thuẫn;

·         – Mã đơn hàng;

·         – Yêu cầu.

5.4. Công ty có quyền từ chối xem xét yêu cầu trong trường hợp:

·         – nếu yêu cầu khồng phù hợp với các điều kiện mục 5.1, 5.2, 5.3;

·         – nếu yêu cầu có chưa các từ tục tĩu và/hoặc xúc phạm tới Công ty hoặc các nhân viên của công ty;

·         – nếu yêu cầu chứa những lời đe dọa Công ty hoặc nhân viên của công ty;

·         – nếu yêu cầu có đe dọa đăng các hình ảnh và phỉ báng công ty trên các trang mạng xã hội hoặc trên các nguốn khác.

5.5. Công ty sẽ giải quyết yêu cầu của Khách hàng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được những thông tin cần và đủ liên quan đến yêu cầu cần giải quyết từ Khách hàng.

5.6. Nếu xuất hiện những bất đồng về các giao dịch hoặc tình trạng tài khoản giao dịch của Khách hàng, Các Bên sẽ xem sao kê các giao dịch khách hàng trong cơ sở dữ liệu Công ty.

5.7. Nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ một mục nào trong số các mục trên, Công ty có quyền từ chối cung cấp dịch vụ hoàn trả tín dụng cho khách hàng. Chấm dứt dịch vụ và hoàn trả sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi gửi thông báo cho Khách hàng qua các thư nội bộ của các thiết bị giao dịch đầu cuối và e-mail mà Khách hàng ghi khi đăng ký tài khoản.

5.8. Trong trường hợp không thỏa thuận được bằng cách đàm phán và thư từ trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày tranh chấp, thì các mâu thuẫn sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành của nước Belize.

 

6. Xác nhận Khách hàng

6.1. Công ty có quyền yêu cầu khách hàng xác nhận độ chính xác của các dữ liệu đăng ký chỉ định khi mở một tài khoản giao dịch. Công ty có thể yêu cầu khách hàng bất cứ lúc nào cung cấp một bản sao hộ chiếu điện tử hoặc bản sao có công chứng (theo quyết định của Công ty).

6.2. Nếu Khách hàng không nhận được yêu cầu scan các giấy tờ, thì không bắt buộc phải làm thủ tục xác minh tài khoản giao dịch, nhưng khách hàng có thể tự gửi một bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ khác để xác nhận danh tính với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty khi kiếm tra tài khoản.

6.3. Nếu sau khi mở tài khoản, bất kỳ thông tin đăng ký của khách hàng (tên, địa chỉ hoặc số điện thoại) thay đổi, khách hàng có trách nhiệm lập tức thông báo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty.

6.4. Khách hàng chấp nhận rằng các dữ liệu đăng ký lúc mở một tài khoản giao dịch có thể được Công ty sử dụng trong cuộc chiến chống rửa tiền.

6.5. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu nộp (bản sao) và công nhận quyền lợi của Công ty, trong trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu, các cơ quan thực thi pháp luật tại các nước sẽ liên lạc với Khách hàng để xác minh, và khi phát hiện có sự giả mạo, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật nước của người phát hành của tài liệu.

6.6. Để tiến hành xác minh Công ty có quyền yêu cầu các tài liệu và ảnh bổ sung, các tài liệu và ảnh này xác nhận tính đúng đắn của danh tính Khách hàng, cũng như công ty sẽ tiến hành xác nhận bằng video thông qua Skype.

 

7. Liên hệ của Công ty với Khách hàng

7.1. Công ty có thể liên lạc với Khách hàng qua:

·         – tin nhắn của sàn giao dịch;

·         – thư điện tử;

·         – điện thoại;

·         – đường bưu điện;

·         – Viber;

·         – Thông báo trong mục “Tin tức” trên trang web www.weltrade.vn

Công ty sẽ sử dụng thông tin Khách hàng sử dụng khi mở thẻ để liên hệ, chính vì vậy Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho Công ty thông tin thay đổi.

7.2. Khách hàng sẽ nhận được thông báo (giấy tờ, thông báo, xác nhận, báo cáo …):

·         – trong vòng 1h;qua địa chỉ hòm thư điện tử;

·         – ngay lập tức qua tin nhăn trên sàn giao dịch;

·         – ngay lập tức bằng điện thoại trực tiếp;

·         – trong vòng 7 ngày làm việc qua đường bưu điện;

·         – ngay lập tức sau khi đăng tải trên mục “Tin tức” trên trang web của công ty.

 

8. Chấm dứt hợp đồng

8.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ lúc Khách hàng đồng ý.

8.2. Hợp đồng sẽ bị chấm dứt:

·         – trong trường hợp một trong Các Bên muốn chấm dứt;

·         – trong trường hợp Khách hàng rút toàn bộ tiền trong tài khoản giao dịch và đòi chấm dứt Hợp đồng;

·         – trong trường hợp Khách hàng vi phạm các điều khoản của Hợp đồng, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này nếu Công ty thông báo trước cho Khách hàng và hoàn trả toàn bộ số tiền trong tài khoản giao dịch của Khách hàng tại thời điềm chấm dứt hợp đồng.

8.3. Trong trường hợp nếu Công ty ngừng hoạt đồng theo quy định Hợp đồng:

·         – Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng 1 tháng trước khi ngừng;

·         – Công ty sẽ thanh toán cho Khách hàng toàn bộ số tiền trong tài khoản giao dịch của Khách hàng tại thời điềm ngừng.

8.4. Trong trường hợp Khách hàng chết:

·         – Người thừa kế của Khách hàng có quyền yêu cầu rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của Khách hàng;

·         – Người thừa kế của Khách hàng không có quyền sử dụng tài khoản giao dịch và thực hiện các giao dịch trên thị trường tài chính.

8.5. Khách hàng chấp nhận cho Công ty quyền tuỳ ý đình chỉ hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần việc truy cập của Khách hàng vào các dịch vụ của công ty thông qua các thông báo truyền thông. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ bị hủy kể từ ngày chấm dứt dịch vụ cho Khách hàng.

 

9. Điều kiện của WELTRADE CLUB

9.1. WELTRADE CLUB là chương trình trung thành, Khách hàng có thể tham gia sau khi xác minh số điện thoại. Kim ngạch thương mại càng lớn thì trạng thái trong WELTRADE CLUB càng cao.

9.2. Trạng thái thay đổi vào ngày mùng 1 hàng tháng căn cứ vào kim ngạch thương mại từ thời điềm tham gia WELTRADE CLUB.

9.3. Trạng thái trong WELTRADE CLUB chỉ tính các giao dịch bằng tài khoản MetaTrader 4.

9.4. Trạng thái trong WELTRADE CLUB không tính các đơn hàng sau:

9.4.1. Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa thấp hơn giá trị “MTP” của các công cụ tương ứng.

9.4.2. Nếu Khách hàng mở vị thế bị khóa, số tiền của vị trị này phải tương đương với số tiền tại vị trí được mở, kim ngạch thương mại chiếm 50% từ mỗi giao dịch.

9.4.3. Nếu khách hàng mở vị thế bị khóa, số tiền của vị thế này không bằng với số tiền ở ví thế mở thì kim ngạch thương mại từ số tiền vượt quá sẽ chiếm 50% từ mỗi giao dịch. Kim ngạch thương mại được tính không phải từ số tiền vượt quá trong tổng số tiền.

 

10. Các điều kiện ZuluTrade

10.1. Khách hàng có thể kết nối tài khoản giao dịch đến dịch vụ tự động, được tạo ra bởi công ty ZuluTrade Ltd. (Tiếp theo là “Dịch vụ”).

10.2. Phí là 1.5 pips trên 1 lot.

10.3. Dịch vụ tự động ZuluTrade Ltd là một dịch vụ kĩ thuật đặc biệt giúp thực hiện các giao dịch buôn bán. Khi đồng ý sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đã trao cho Systemgates Capital Limited (tiếp theo là “Công ty”) quyền hoàn thành các quy trình và tham gia giao dịch trên tài khoản giao dịch theo quy trình mà Công ty nhận được từ ZuluTrade Ltd. và Công ty không chịu trách nhiệm và không đảm bảo lợi nhuận tiềm năng của hệ thống nhận được khi sử dụng Dịch vụ.

10.4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm và không bảo đảm lợi nhuận tiềm năng từ việc sử dụng Dịch vụ, cũng như đối với bất kỳ tổn thất về tài khoản giao dịch và đề nghị thay đổi, cập nhật, và cải tiến cho hệ thống mà khách hàng đã lựa chọn (Dịch vụ). Khách hàng hiểu rằng đó hoàn toàn là trách nhiệm của mình – để theo dõi các hoạt động trên tài khoản, và cập nhật tình trạng của hệ thống lựa chọn của mình (Dịch vụ). Khách hàng hiểu là đây hoàn toàn là trách nhiệm của mình – theo dõi các hoạt động trên tài khoản và cập nhật tình trạng của hệ thống mà khách hàng đã lựa chọn (Dịch vụ).

10.5. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng các quy trình được tạo ra bởi ZuluTrade Ltd., mà không phải Công ty tạo ra, và Công ty chỉ cung cấp dịch vụ giúp hoàn thành các đơn đặt hàng , và không đưa ra khuyến nghị hoặc không khẳng định tính chính xác của Dịch vụ mà công ty ZuluTrade Ltd cung cấp.

10.6. Khách hàng khẳng định rằng đã nghiên cứu các nguyên tắc cung cấp Dịch vụ và hiểu được chức năng của chúng. Khách hàng hoàn toàn hiểu rằng họ cung cấp quyền truy cập vào tài khoản của mình cho bên thứ ba (là ZuluTrade Ltd) và không thể coi rằng cho Công ty bằng một cách nào phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp không hợp lí và / hoặc không đúng của dịch Dịch vụ này.

10.7. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kì sự tổn thất nào trên tài khoản của khách hàng do các lỗi về máy móc, chương trình hoặc đường liên lạc cũng như các lỗi hệ thống , cùng với bất kì tác động nào ngoài quyền kiểm soát của Công ty. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng công ty không chịu trách nhiệm cho bất kì một hậu quả nào được gây ra bởi hành động có thể và/ hoặc không thể kiểm soát của công ty ZuluTrade Ltd hoặc bởi một bên thứ ba bất kì, cung cấp Dịch vụ, dẫn tới không thể sử dụng dịch vụ vì nguyên nhân không phải thuộc Công ty. Khách hàng hiểu rằng đây hoàn toàn là trách nhiệm của mình – theo dõi các biến động tài chính trên tài khoản và tự đưa ra các quyết định giao dịch trong trường hợp có bất kì một hỏng hóc nào của Dịch vụ, đặc biệt khi các tín hiệu giao dịch của dịch vụ bị dừng lại.

10.8. Thỏa thuận này giúp cho Công ty, các bên trung gian của công ty, đại lí, giám đốc, cổ đông và các nhân viên không phải chịu trách nhiệm cho bất kì một tổn thất nào và/ hoặc các trách nhiệm khác (trong số đó nhưng không loại trừ các phí tổn luật sư/kiểm toán viên), phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ này.

10.9. Khi sử dụng Dịch vụ này, Khách hàng công nhận rằng đã nhận, làm quen vào chấp nhận Bản thỏa thuận về sự quy định quyền , hoàn toàn hiểu trách nhiệm của mình và nhận thức rõ về nguy cơ thất thoát tiền khi thực hiện các giao dịch trên trị trường tiền tệ quốc tế và chấp nhận tất cả các điều khoản được nêu ở trên.

 

11. Điều kiện quảng cáo tiền lãi là

11.1. Tiền lãi tín dụng chỉ được thêm vào tài khoản giao dịch.

11.2. Tiền lãi tín dụng được cung cấp cả sau khi gửi tiền trực tiếp trên tài khoản giao dịch và sau khi chuyển từ quỹ bảo mật hoặc từ tài khoản ZuluTrade, Pro.

11.3. Nếu trong thời gian khuyến mại, một khách hàng rút tiền từ bất kỳ tài khoản ngoài ZuluTrade, Pro, và sau đó gửi đến cho bất kỳ tài khoản của mình, như ZuluTrade, Pro, tiền lãi sẽ được tính bằng chênh lệch giữa số tiền gửi và tiền rút .

11.4. Nếu khách hàng rút, phần trăm tiền lãi (đầu tiền là tiền lãi từ số tiền dư trong tài khoản, sau đó là tiền lãi từ số tiền gửi tín dụng) được trừ vào tài khoản giao dịch ở tỷ lệ 1: 1, tỷ lệ có thể được thay đổi trong tương lai. Tình trạng này được áp dụng với tổng số tiền lãi của tài khoản.

11.5. Chuyển tiền giữa các tài khoản (ngoài ZuluTrade, Pro) được gọi là rút tiền và gửi tiền, do đó phần trăm tiền lãi sẽ được lấy đi từ một tài khoản và thêm vào theo tỷ lệ khác.

11.6. Công ty có quyền từ chối bổ sung tiền lãi tín dụng mà không giải thích.

11.7. Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng tín dụng tích lũy trước đó.

11.8. Công ty bảo lưu quyền yêu xác nhận thông tin bổ sung từ một khách hàng.

11.9. Tiền lãi tín dụng không được cung cấp cho các tài khoản ZuluTrade, Pro.

11.10. Số tiền thưởng tín dụng tối đa hiện tại trên mỗi tài khoản giao dịch của Khách hàng không được vượt quá 10000 USD hoặc tương đương trong loại tiền tệ khác của tài khoản giao dịch.

 

12. Điều kiện gia nhập bonus

12.1. Chỉ có một số khách hàng được công ty lựa chọn mới có thể nhận được “Tiền thưởng”.

12.2. Nếu tài khoản tiền thưởng được nạp bằng tiền cá nhân, thì số tiền khi rút trên tài khoản này bị trừ đầu tiên là tiền của khách hàng.

12.3. Không thể rút “Tiền thưởng”. Tất cả lợi nhuận thu được với sự giúp đỡ của “Tiền Thưởng” có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào.

12.4. Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng cộng dồn tài khoản mà không cần thông báo hay giải thích.

 

13. Điều kiện của Két An toàn

13.1. Tiền trong tài khỏa chỉ có thể được giữ bằng đồng USD, Euro và RUB.

13.2. Lãi suất hàng năm được tính trên tổng toàn bộ số tiền có được tùy thuộc vào tình trạng trong WELTRADE CLUB. Nếu trong một tháng dương lịch Khách hàng không thực hiện bất kỳ một giao dịch nào trên bất kỳ một tài khoản giao dịch nào, thì công ty có quyền giảm lãi suất xuống còn 3% trong tháng đó.

13.3. Chuyển đổi tiền được thực hiện trên tỷ giá giao dịch trung bình do công ty đưa ra. Tỷ giá giao dịch có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.

13.4. Nếu Khách hàng chuyển đổi tiền mà không để lại số tiền tối thiểu để giao dịch, Công ty được quyền giữ lại một khoản hoa hồng là 2% tổng số tiền chuyển. Số tiền tối thiểu để giao dịch (bằng lot) không ít hơn 1% số tiền chuyển, trong trường hợp này giao dịch giữa chuyển đổi trước và chuyển đổi hiện tại sẽ được tính đến. Đối với tài khoản cent số tiền tối thiểu để giao dịch lớn hơn gấp 100 lần.

13.5. Tiền thưởng không được tính vào tiền trong Két an toàn.

 

14. Cuộc thi

14.1. Điều khoản chung.

14.1.1. Không mất phí khi tham gia vào cuộc thi.

14.1.2. Cuộc thi này dành cho tất cả mọi người không phân biệt quốc tịch, giới tính, dân tộc. Cuộc thi không dành cho các nhân viên của Công ty, cũng như các thành viên trong gia đình và người thân của họ.

14.1.3. Thời gian đăng ký thi, thi và công bố người đoạt giải được tiến hành căn cứ theo các ngày được chỉ định trên trang web của Weltrade. Bảng xếp hạng người tham gia được công bố trên trang chính thức của cuộc thi trên trang web của Weltrade.

14.1.4. Cuộc thi là một cuộc cạnh tranh giữa các thương nhân tài chính. Do đó, đặc biệt, không được phép sử dụng các chiến lược tự động, không được phép cho người giúp quyết định dựa trên cơ sở tình hình của thị trường hiện tại. Cuộc thi đặc biệt, trong đó cho phép sử dụng các phần mềm giao dịch là trường hợp ngoại lệ.

14.2. Quỹ giải thưởng.

14.2.1. Quỹ giải thưởng của cuộc thi được công bố tại thời điểm công bố người đăng ký tham gia cuộc thi này.

14.2.2. Hội đồng thi sẽ xác định người chiến thắng căn cứ theo với vị trí trong bảng xếp hạng của những người tham gia tại thời điểm tổng hợp kết quả. Bảng xếp hạng được thực hiện tự động trong thời gian thực dựa vào việc so sánh các giá trị tiền hiện có trong tài khoản của người tham gia.

14.2.3. Tài khoản tiền thưởng có một tình trạng tương tự như các tài khoản giao dịch thực, trừ trường hợp sau đây: Thí sinh chỉ có quyền rút lại lợi nhuận thu được trong quá trình giao dịch và tiền gửi của riêng. Thí sinh không có quyền rút tiền thưởng.

14.3. Đăng ký.

14.3.1. Có thể đăng ký và tham gia vào cuộc thi từ ngày có thông báo đăng ký, và bất cứ lúc nào trong quá trình diễn ra cuộc thi (sau khi cuộc thi bắt đầu), nhưng không muộn hơn 5 ngày trước ngày chấm dứt.

14.3.2. Khi đăng ký tham gia bạn có trách nhiệm cung cấp các thông tin thật. Tất cả các thí sinh đồng ý đăng tải trang web tài khoản Weltrade số tài khoản,và lịch sử giao dịch, họ và tên, quốc gia và thành phố đang cư trú.

14.3.3. Sau khi hoàn tất việc đăng ký, thí sinh sẽ được mở tài khoản dự thi (số tài khoản và mật khẩu). Các dữ liệu được sử dụng cho cuộc thi và các giao dịch ảo với sự giúp đỡ của thiết bị giao dịch đầu cuối “Weltrade Station”.

Trước tiên bạn phải tải các thiết bị đầu cuối và cài đặt trên máy tính của bạn. Quá trình cài đặt và cấu hình của thiết bị đầu cuối dành cho tài khoản demo và tài khoản thực hoàn toàn giống nhau.

14.3.4. Số tiền bắt đầu và đòn bẩy tín dụng cho tất cả các đối thủ cạnh tranh như nhau:
Số tiền – $10000 ảo;
Đòn bẩy tín dụng – 1:100.

14.3.5. Thí sinh chỉ được mở 1 tài khoản dự thi. Trong phát hiện có các tài khoản trùng nhau hoặc sử dụng nhiều tài khoản (ví dụ, một địa chỉ IP sử dụng 2 hoặc nhiều tài khoản thi), thí sinh có thể bị loại khi cuộc thi diễn ra, và cả sau khi cuộc thi kết thúc.

14.4. Điều khoản bổ sung.

14.4.1. Trong thời gian cuộc thi diễn ra thi sinh phải hoàn thiện ít nhất 5 giao dịch.

14.4.2. Điều khoản ký kết giao dịch bằng tài khoản thi hoàn toàn phù hợp với các điều khoản trong mục 4. Đơn giao dịch dành cho tài khoản giao dịch thật.

14.4.3. Khi kết thúc cuộc thi tất cả các vị thế mở sẽ bị đóng lại, lãi hoặc lỗ sẽ có tài khoản.

14.4.4. Đòn bẩy tín dụng không thay đổi.

14.4.5. Giao dịch bằng tài khoản thi trong thời gian thi được tiến hành bằng cặp tiến tệ. Tiến hành giao dịch bằng các công cụ khác không được chấp nhận. Giới hạn này chỉ dành cho tài khoản thi và chỉ trong thời gian cuộc thi diễn ra.

14.5. Tổ chức và đánh giá cuộc thi.

14.5.1. Hội đồng chấm thi Weltrade là thẩm phán của cuộc thi. Quyết định của hội đồng là quyết định cuối cùng và không bị kháng cáo.

14.5.2. Thí sinh vi phạm quy chế, sẽ bị tước quyền thi tại cuộc thi. Việc tước quyền thi đấu trong cuộc thi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền tham gia thi ở các cuộc thi dành cho thương nhân tài chính khác.

14.5.3. Tất cả các khiếu nại, đề nghị và những thắc mắc phát sinh trong quá trình đăng ký, cuộc thi diễn ra, cũng như trong quá trình tổng kết của thí sinh sẽ được gửi với những liên hệ bắt buộc tới hội đồng thi.đến bằng hình thức phản hồi (mục “Liên hệ”) sau khi đăng nhập vào tài khoản thương nhân.

Tất cả các khiếu nại, đề nghị và thắc mắc về cuộc thi được gửi đến công ty bằng các hình thức khác nhau hoặc gửi đến các bộ phận khác của công ty đều không được xem xét.

14.5.4. Những khiếu nại của các thí sinh sau sẽ không được xem xét,

·         – những thí sinh có liên quan đến việc không thể thực hiện giao dịch trên tài khoản thi do chất lượng đường truyền kém về phía thí sinh cũng như về phía một trong những nhà cung cấp của Weltrade;

·         – những thí sinh có liên quan đến mức trích dẫn trên sàn giao dịch “Weltrade Station” ngoại trừ những lỗi hiển nhiên.

14.5.5. Bộ phận quản lý Weltrade có dừng hoặc chấm dứt cuộc thi nếu xuất hiện các vấn đề kỹ thuật tại các nhà cung cấp thiết bị của công ty, hoặc do hoàn cảnh bất thường phát sinh sau khi bắt đầu cuộc thi mà bộ phận quản lý của công ty không thể lường trước được và cũng không thể ngăn chặn bằng các biện pháp hợp lý.

14.5.6. Bộ phận quản lý Weltrade có quyền sửa đổi các điều khoản, và công ty sẽ thông báo trước cho thí sinh về những sửa đổi này.

 

15. Điều kiện khuyến mại “Tặng iPhone 7”

15.1. Tất cả những khách hàng đang hoạt động và những khách hàng mới đều có thể tham gia vào khuyến mại.

15.2. Để nhận được phần thưởng cần phải có tổng số tiền đầu tư là 5000 USD và có doanh số giao dịch từ 450 lot kể từ thời điểm bắt đầu khuyến mại. 1 lot trong tài khoản Micro = 0.01 lot tiêu chuẩn.

15.3. Mỗi khách hàng của công ty có thể nhận được một chiếc iPhone 7 miễn phí trong khuyến mại này.

15.4. Tổng số tiền đầu tư được tính thao công thức: Tổng số tiền đầu tư trừ đi tổng số tiền rút theo tất cả các hồ sơ của khách hàng.

15.5. Khi tính doanh số giao dịch không tính những vị trí truy cập bị khóa. Nếu vị trí truy cập bị khóa được khách hàng mở, có số tiền không bằng của vị trí mở trước đó, thì hệ thống sẽ chỉ dùng số lượng không chồng chéo để tính doanh số giao dịch.

15.6. Các hợp đồng trên tài khoản giao dịch Micro, Premium và ZuluTrade, có độ dài ít hơn 2 phút sẽ không được tính vào doanh số giao dịch.

15.7. Khi tính doanh số giao dịch sẽ không tính các order, mà hiệu số giữa giá trị mở và giá trị đóng của nó nhỏ hơn giá trị «MTP» của công cụ tương ứng.

15.8. Sau khi hoàn thành các điều kiện khách hàng cần gửi yêu cầu nhận giải thưởng đến [email protected] hoặc liên hệ thông qua LiveChat.

15.9. Theo khuyến mại khách hàng có thể lựa chọn nhận điện thoại iPhone 7 128GB hoặc 600 USD mà không có bất kỳ hạn chế nào. Chi phí vận chuyển và phí hải quan sẽ bị phụ thuộc vào nới sống của khách hàng và khách hàng phải tự chi trả.

15.10. Khi tìm thấy bất kỳ thủ thuật hay vi phạm nào, Công ty có quyền từ chối việc tham gia vào khuyến mại của bất kỳ khách hàng nào theo ý của công ty.

15.11. Công ty có quyền đơn phương thay đổi các điều khoản của khuyến mại này hoặc dừng lại toàn bộ khuyến mại vào bất kỳ thời gian nào.

15.12. Khuyến mại có hiệu từ ngày 16.06.2017.

 

16. Điều kiện của chương trình dịch vụ rebate “Money Box”

16.1. Tham gia gia vào chương trình rebeyt dịch vụ có thể tất cả các Khách hàng sau khi xác minh số điện thoại và gian nhập vào Weltrade Club.

16.2. Chi phí cho chương trình phụ thuộc vào trạng thái hiện tại trong Weltrade Club.

16.3. Việc thanh toán được thực hiện một lần trong ngày theo giao dịch cho những ngày đã qua.

16.4. Khi thanh toán không tính các đơn hàng, thỏa mãn các điều kiện sau:

·         16.4.1. Chênh lệch giữa giá mở và đóng nhỏ hơn “MTP” giá trị của công cụ tương ứng.

·         16.4.2. Nếu Khách hàng mở lại vị trí truy cập bị khóa, có số lượng tương đương với vị trí bị khóa trước đây, số tiền phải trả là 50% với mỗi giao dịch.

·         16.4.3. Nếu Khách hàng mở lại vị trí bị khóa, có khối lượng không bằng vị trí mở trước đây, số tiền phải trả từ số lượng đóng là 50% với mỗi giao dịch. Số tiền phải trả từ khối lượng chưa đóng là toàn bộ.

·         16.4.4. Nếu Khách hàng trên một công cụ giao dịch mở lại vị trí bị khóa và chênh lệch trong các mục giữa giá mở của một giao dịch và giá mở của giao dịch lại bới các kiểu thực hiện khác (sell hoặc buy)sẽ nhỏ hơn giá trị “MTP” của công cụ tương ứng.

·         16.4.5. Thời gian của chúng nhanh hơn 2 phút.

16.5. Công ty có quyền không tính thanh toán từ các giao dịch, có tỉ xuất lợi nhuận được đảm bảo chỉ bởi các quỹ khen thưởng.Quyền này có thể áp dụng với các thanh toán đã tích lũy.

16.6. Tiền tệ thanh toán – USD.

16.7. Chuyển đổi tiền tệ thanh toán USD từ tiền tệ khác của tài khoản giao dịch sẽ được diễn ra theo tỉ giá thương mại của Công ty.Tỉ giá có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình của thị trường.

16.8. Khách hàng có thể chuyển tổng thanh toán tích lũy sang bất kì tài khoản giao dịch nào hoặc ô của safe và sử dụng để giao dịch hoặc rút ra hệ thống thanh toán.

16.9. Khi tìm thấy mánh khóe hoặc vi phạm với điều khoản của chương trình, Công ty có quyền từ chối sự tham gia của một Khách hàng bất kì vào chương trình và trừ hết các thanh toán tích lũy theo chương trình.

16.10. Công ty có quyền thay đổi số tiền thanh toán theo chương trình không cần thông báo trước, dựa vào tình hình của thị trường hiện tại.

 

17. Điều kiện nhận thưởng quà nhân dịp 10 năm thành lập công ty

17.1. Chỉ các khách hàng hợp tác với công ty tính đến khuyến mãi này mới được nhận thưởng.

17.2. Công ty theo các tiêu chí của mình có thể giới hạn những khách hàng xác định trong việc tham gia vào khuyễn mãi này.

17.3. Phần thưởng không thể đổi thành tiền mặt. Tất cả lợi nhuận thu được khi sử dụng phần thưởng có thể đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào.

17.4. Nếu tài khoản thưởng được nạp bởi tiền riêng, thì trong trường hợp giải ngân trong tài khoản, đầu tiên sẽ mất những tiền riêng của khách hàng.

17.5. Công ty có quyền chuyển tiền thưởng từ tài khoản mà không cần thông báo trước hoặc giải thích nguyên nhân.


 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tin Hot

GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

LIÊN HỆ - CONTACT

Email: [email protected]
Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

DMCA.com Protection Status

forexlienminhtrader.com