menu
Điều khoản Chương trình đối tác IB Weltrade

Điều khoản Chương trình đối tác IB Weltrade

News Trading

News Trading
Like
524 View
 Điều khoản Chương trình đối tác

 

Công ty “Systemgates Capital Ltd”, sau đây gọi tắt là Công ty, cung cấp hoạt động chuyển đổi tiền tệ trên thị trường tiền tệ Forex, cổ phiếu CFD, của các chỉ số và các kim loại cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào (sau đây gọi là Khách hàng), theo trình tự và trên các điều khoản của Hợp đồng Chào hàng, và cá nhân hoặc pháp nhân, sau đây gọi là “Đối tác”, được gọi chung là “Các bên”, đã ký kết Thoả thuận này về việc như sau.

Thuật ngữ

Khách hàng tích cực- là khách hàng thực hiện kim nghạch thương mại đạt cỡ 2 lot trong vòng một tháng dương lịch. Chỉ tính lot thuộc các giao dịch được ghi chép theo điều kiện của bản quy chế hợp tác.

MTP – là khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa giao dịch tại các điểm.

Các vị trí bị khoá – là các vị trí dài và ngắn của một lượng giống nhau, được mở theo cùng một thiết bị trên cùng một tài khoản giao dịch.

 

1. Những quy định chung

1.1. Công ty và Đối tác tiếp nhận những cam kết phối hợp, liên quan trực tiếp đến việc thu hút Khách hàng đến việc ký kết các hoạt động thương mại qua những công cụ, được cung cấp bởi Công ty.

1.2. Đối tác tiếp nhận về mình các quyền và nghĩa vụ, được quy định bởi Thoả thuận này về vấn đề tìm kiếm và thu hút Khách hàng, cũng như các quyền và nghĩa vụ khác, đã được định trước bởi Thoả thuận này. Khi thực hiện việc uỷ nhiệm, được định trước bởi Thoả thuận này, Đối tác sẽ hành động nhân danh chính mình và trên tài khoản của mình, nhưng thu hút Khách hàng đến với Công ty.

1.3. Đối tác hoàn toàn chấp nhận, rằng tất cả các Khách hàng được thu hút bởi họ đều là Khách hàng của Công ty.

 

2. Mối quan hệ với Khách hàng

2.1. Đối tác có thể cung cấp cho các Khách hàng tiềm năng thông tin quảng cáo về Công ty, dựa vào các phần có liên quan trên trang web chính thức của Công ty, cũng như các thông tin khác, mà tính chính xác của nó được khẳng định bởi Công ty.

2.2. Đối tác đảm bảo tính xác thực và hợp pháp của tất cả các hợp đồng và tài liệu mà Đối tác cung cấp cho Công ty đại diện cho Khách hàng.

2.3. Đối tác phải cung cấp cho Khách hàng thông tin tin cậy cần thiết, liên quan đến việc đăng ký của Khách hàng trên trang web của Công ty, làm rõ về các dịch vụ cung cấp một cách tương đối bởi Công ty.

2.4. Đối tác có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng về các rủi ro liên quan tới việc tham gia vào kinh doanh chứng khoán.

2.5. Công ty không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc cung cấp của Đối tác cho Khách hàng các khuyến nghị và tư vấn về việc tiến hành các hoạt động trên tài khoản thương mại của Khách hàng.

 

3. Quyền và nghĩa vụ của Đối tác

3.1. Đối tác cam kết thu hút Khách hàng để đăng ký vào trang web của Công ty trên các điều khoản được cung cấp bởi Công ty.

3.2. Đối tác cam kết điền vào một mẫu đăng ký để mở tài khoản liên đối tác ở Công ty, sau khi đã chỉ rõ một cách xác thực các số liệu cá nhân của mình.

3.3. Đối tác có nghĩa vụ nắm được thông tin chung về thị trường tài chính quốc tế, và để có năng lực trong lĩnh vực dịch vụ được cung cấp bởi Công ty.

3.4. Đối tác có trách nhiệm tự mình và kịp thời thông báo cho Khách hàng về những thay đổi trong hoạt động công ty.

3.5. Đối tác có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ thông tin toàn diện cho Khách hàng thuộc về nhóm của mình, kịp thời thông báo về các chương trinh khuyến mãi và tin tức khác của Công ty.

3.6. Đối tác không có quyền ký kết các thoả thuận tác nhân phụ và các thoả thuận khác (thỏa thuận, hợp đồng), mà theo đó có thể chuyển giao quyền lực của Đối tác hoặc các phần của chúng theo Thoả thuận này đối với bên thứ ba, trừ trường hợp được sự đồng ý trước bằng văn bản với Công ty. Việc chuyển nhượng quyền đòi hỏi từ hợp đồng này chỉ có thể với sự đồng ý của Công ty.

3.7. Đối tác có quyền tự lập kế hoạch và thực hiện chương trình khuyến mãi và tiếp thị.

3.8. Đối tác có thể thực hiện hoạt động nhập và xuất tiền tệ từ tài khoản đối tác phù hợp với các số liệu của Thỏa thuận đối tác.

3.9. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề liên quan đến việc tiến hành kinh doanh và cung cấp các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty, Đối tác có nghĩa vụ phải tìm kiếm sự tư vấn của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề phát sinh.

3.10. Đối tác không có quyền tiến hành bất kỳ hoạt động nào với một tài khoản thương mại của Khách hàng.

3.11. Đối tác không có quyền tạo lập các quan hệ tiền tệ với Khách hàng trên danh nghĩa của Công ty (bao gồm cả việc nhận tiền, thẻ thanh toán và thẻ ngân hàng, v.v.).

3.12. Đối tác không có quyền thu hút Khách hàng thông qua việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật không được cho phép. Các phương pháp và kỹ thuật không được cho phép bao gồm: cung cấp thông tin không đầy đủ về các rủi ro phát sinh trong quá trình đầu tư vào các công cụ tài chính và các công cụ khác, xuyên tạc, lừa dối.

3.13. Đối tác của công ty Weltrade không có quyền quảng cáo trang web của công ty Weltrade trên các mạng ngữ cảnh và banner của Google và Yandex theo bất cứ yêu cầu nào, để tránh xung đột lợi ích.

3.14. Đối tác của công ty Weltrade không có quyền trong các chiến dịch quảng cáo (trong mạng ngữ cảnh và banner của Google và Yandex), mà quảng cáo trang web của Đối tác, sử dụng các từ khoá: weltrade, systemforex và các diễn giải khác nhau của chúng.

 

4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty

4.1. Mở cho các Khách hàng, được thu hút bởi Đối tác, các tài khoản giao dịch tại Công ty trên cơ sở Thoả thuận Khách hàng.

4.2. Cung cấp cho Khách hàng cơ hội để thực hiện giao dịch trong hệ thống qua thông tin đăng nhập và mật khẩu được thiết lập bởi Công ty.

4.3. Kiểm soát hoạt động của Đối tác về phần thực hiện các chức năng và trách nhiệm của mình theo Thoả thuận này.

4.4. Công ty có nghĩa vụ thanh toán với Đối tác về thu nhập bằng cách thu phí hoa hồng trên tài khoản đối tác.

4.5. Công ty được quyền nhận từ Đối tác báo cáo đầy đủ về tiến độ và kết quả của Công ty và các chương trình khuyến mại để thu hút Khách hàng.

4.6. Công ty cam kết trả cho Đối tác một khoản hoa hồng một lần một ngày.

4.7. Khách hàng được thu hút bởi Đối tác không thể là một Đối tác, hay là người thân và chi nhánh của Đối tác. Nếu phát hiện ra bất kỳ mối liên quan nào như trên giữa Đối tác và Khách hàng (như các chi tiết hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại, e-mail, địa chỉ ip, v.v.) Công ty có quyền loại trừ tài khoản đăng nhập của Khách hàng khỏi danh sách các Khách hàng của Đối tác và hủy bỏ khoản hoa hồng tích luỹ. Các tài khoản, giao dịch từ một địa chỉ ip, được coi ngang với một tài khoản hoạt động, và trong trường hợp có các liên quan với địa chỉ của Đối tác, thì được coi là các chi nhánh và tiền thưởng cho chúng sẽ không được trả.

4.8. Trong trường hợp Đối tác không thực hiện các nghĩa vụ theo Thoả thuận này, Công ty có quyền loại trừ Khách hàng từ nhóm của Đối tác.

4.9. Công ty không có trách nhiệm với bất kì thoả thuận nào giữa Đối tác và Khách hàng, trong số đó gồm có mức độ rebeyt từ Đối tác và các khoản tiền mà Khách hàng trao cho Đối tác để giao dịch.

 

5. Các nguyên tắc hoạt động của Đối tác và thu hút Khách hàng

5.1. Việc đăng ký Khách hàng và ghi vào nhóm của Đối tác diễn ra bằng một trong các cách sau:

  • – dưới chỉ thị bởi Khách hàng mã nhận dạng của Đối tác trong tờ khai để mở một tài khoản giao dịch;

  • – thông qua việc sử dụng bởi Khách hàng các liên kết Đối tác để đi đến các trang web chính thức của Công ty.

5.2. Khách hàng có quyền từ chối các dịch vụ của Đối tác và được phục vụ trực tiếp ở Công ty.

5.3. Việc chuyển Khách hàng giữa các nhóm Đối tác đều bị cấm, để tránh cạnh tranh không lành mạnh.

 

6. Giải quyết tranh chấp

6.1. Đối tác có quyền đệ trình Công ty khiếu nại trong trường hợp phát sinh tình huống tranh chấp. Khiếu nại được tiếp nhận trong thời hạn năm ngày làm việc từ khi xuất hiện các cơ sở cho việc đệ trình.

6.2. Khiếu nại phải được soạn thảo dưới hình thức của một thư điện tử (e-mail) và được gửi từ địa chỉ hòm thư điện tử đã đăng ký của Đối tác đến địa chỉ hòm thư điện tử chính thức, đã được công bố trên trang web của Công ty.

6.3. Trách nhiệm của Công ty bao gồm việc xem xét các khiếu nại của Đối tác, phán quyết về tình huống tranh chấp trong thời gian sớm nhất có thể và báo cáo với Đối tác qua thư điện tử (e-mail). Mười ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại – là thời hạn tối đa có thể của việc xem xét các khiếu nại.

6.4. Tất cả các tranh chấp, phát sinh từ Thoả thuận này, sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.

 

7. Bảo mật

7.1. Đối tác không có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào nhận được từ Công ty trong quá trình hoạt động, cũng như các thông tin và dữ liệu chứa trong Thoả thuận này, trong thời hạn hoạt động của Thoả thuận này và năm năm sau khi chấm dứt nó.

7.2. Đối tác không có quyền cung cấp cho bên cạnh tranh thứ ba thông tin bí mật liên quan đến các phương pháp tiến hành các hoạt động của Công ty, việc cung cấp các dịch vụ của mình.

7.3. Các bên có nghĩa vụ gìm giữ tính bảo mật của tất cả các thông tin liên quan đến những dữ liệu cá nhân của các Khách hàng, các dữ liệu về tài khoản của họ và các giao dịch đã thực hiện bởi họ.

 

8. Xác định doanh thu và quyết toán của các Bên

8.1. Công ty cam kết trả tiền hoa hồng cho Đối tác về các công cụ Forex số tiền phí được hướng dẫn trong bảng của Đối tác ở mục Các điều khoản thanh toán.

8.2. Công ty cam kết trả tiền hoa hồng cho Đối tác về các công cụ CFD số tiền phí được hướng dẫn trong bảng của Đối tác ở mục Các điều khoản thanh toán.

8.3. Trong khi tính toán tiền hoa hồng, Công ty có quyền không tính đến các giao dịch của Khách hàng được thực hiện nhờ sự không hoàn thiện của sàn giao dịch, cũng như loại trừ các Khách hàng như vậy từ nhóm Đối tác.

8.4. Trong trường hợp phát hiện trong tài khoản Khách hàng đã được thu hút những đơn đặt hàng trái với các quy định, quy tắc sử dụng của hệ thống tiền thưởng, hoặc các quy tắc tiến hành cuộc thi, cũng như, trong trường hợp nhận phí từ các tài khoản bị nghi ngờ gian lận, thì tiền hoa hồng, thu được từ các tài khoản này sẽ được bãi bỏ toàn bộ, và chính các Khách hàng sẽ bị loại bỏ khỏi các nhóm Đối tác.

8.5. Việc chuyển tiền thưởng cho Đối tác được thực hiện bằng cách chuyển vào tài khoản cho các khoản phí của Đối tác ở Công ty, được trả 1 lần một ngày sau khi đóng cửa các giao dịch tương ứng bởi Khách hàng đã bị thu hút.

8.6. Công ty có quyền từ chối thanh toán tiền hoa hồng cho các giao dịch, mà giới hạn cho việc mở chúng chỉ được bảo đảm bằng tiền thưởng của các tài khoản – của những người tham gia chương trình tiền thưởng. Quy luật này có thể được áp dụng cho hoa hồng đã được tích luỹ, cũng như những người tham gia của các chương trình tiền thưởng có thể bị loại trừ khỏi nhóm Đối tác.

8.7. Hoa hồng Đối tác không được tính vào các giao dịch, mà sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của chúng thấp hơn “MTP” giá trị của công cụ tương ứng.

8.8. Nếu vị trí khoá ngược lại được mở bởi Khách hàng, mà lượng của nó tương đương với vị trí đã được mở trước đó, thì hoa hồng đối tác được tính theo tỷ lệ 50% trên mỗi giao dịch.

8.9. Nếu vị trí khoá ngược lại được mở bởi Khách hàng, mà lượng của nó không tương đương với vị trí đã được mở trước đó, thì hoa hồng từ lượng vượt mức sẽ được tính theo tỷ lệ 50% trên mỗi giao dịch. Hoa hồng từ lượng không vượt mức sẽ được thanh toán đầy đủ.

8.10. Trong trường hợp, trên các công cụ giao dịch khách hàng cùng mở truy cập vị trí khóa và sự khác biệt giữa giá mở một giao dịch và giá mở giao dịch đã truy cập với một cách thực hiện khác (bán hoặc mua) sẽ ít hơn so với giá trị «MTP» có liên quan đến công cụ giao dịch, thì phí đối tác sẽ không được tính vào khối lượng chuyển giao bằng lot.

8.11. Trong khi tính toán tiền thưởng theo các loại tài khoản Pro, khoản 8.7. sẽ không được tính đến.

8.12. Hoa hồng của Đối tác cho mỗi cặp tiền tệ được liệt kê trong phần “Điều khoản thanh toán” trong văn phòng Đối tác.

8.13. Trong trường hợp nếu vốn của tài khoản vượt quá $10 000, thì Công ty có quyền giảm tiền thưởng Đối tác xuống 2 lần.

8.14. Tiền thưởng Đối tác cho mỗi giao dịch không thể vượt quá $500.

8.15. Công ty có quyền làm giảm lợi tiền thưởng đối tác xuống 2 lần, trong trường hợp nếu Đối tác không thu hút các Khách hàng tích cực.

8.16. Công ty có quyền thay đổi mức tiền thưởng Đối tác, mà không cần thông báo, dựa vào tình hình thị trường.

 

9. Điều khoản kết luận

9.1. Các điều khoản của Thoả thuận này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung bởi Công ty trên cơ sở cá nhân với sự chấp thuận trước của cả hai bên.

9.2. Bất kì một bên nào của bản thoả thuận này cũng có quyền đơn phương từ chối việc thi hành Bản thoả thuận không cần toà án, khi thông báo về điều này cho bên kia trước, không ít hơn một ngày.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tin Hot

GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN

Tradeboxx.net là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn. Phiên bản thử nghiệm, đang tiến hành xin cấp giấy phép thiết lập MXH. Trade Boxx Cung cấp Lớp học trade miễn phí chất lượng cao cho Trader mới miễn phí; Hệ thống mở thư viện các cuốn sách Trading tiêu biểu miễn phí, Hệ thống mở tài liệu Trading Kinh điển miễn phí ...

LIÊN HỆ - CONTACT

Email: [email protected]
Cảnh báo rủi ro. Lưu ý rằng Trading CFDs là sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến thua lỗ tất cả số vốn đã đầu tư. Chính sách bảo mật tb gr

DMCA.com Protection Status

forexlienminhtrader.com